Защита на личните данни

Политиката за защита на неприкосновеността на личните данни, описва как Сдружение Вело-Русе използва и защитава всяка информация, която ни давате. Ние уважаваме личното ви пространство и сме ангажирани да защитаваме личната ви информация. Тази Политика за защита на личните данни обяснява как ние събираме, прехвърляме, обработваме, ползваме и разкриваме ваши данни и описва нашите практики по отношение на сигурността.

Предоставяйки ни Вашата лична информация, вие се съгласявате и одобрявате нейното предаване, обработване, използване и разкриване, както е описано в тази Политика за защита на личните данни.

Информация за оператора на интернет сайта и/или мобилното приложение (и Сдружение Вело-Русе, контролиращо събираната лична информация) може да се намери в долната част на интернет страницата и/или в менюто „Контакти“ и в лицензионния договор на мобилното приложение.

Какво събираме

Ние събираме личните данни (ЛД) за идентифициране, които Вие ни предоставяте, представляващи информация която ви идентифицира като потребител. Подобно действие се извършва след Ваше потвърждение на направено искане за тази информация. Събраните ЛД може да включват Вашите:

 • име
 • адрес
 • телефонен номер
 • адрес на електронна поща (Имейл)

Как използваме личната ви данни

Предоставяйки Вашите лични данни, вие се съгласявате, че когато е позволено от местното законодателство или когато сте се съгласили да получавате такива съобщения от нас, ние можем да ползваме информацията:

 • за отговаряне на ваши запитвания

Информация за ползването на интернет сайт и мобилно приложение

Ние автоматично събираме информация за вида на браузъра на вашия компютър и операционната система, интернет сайтовете, които сте посещавали преди и след като сте посетили наши сайтове, стандартна сървърна регистрационна информация, Интернет протоколи , GPS данни, доставчик на мобилна телефонна услуга, и операционни системи на мобилния телефон. Ние обощаваме тази информация, за да разберем как посещаващите ползват нашите интернет сайтове и мобилни приложения, така че да можем да подобряваме тях и услугите, които предлагаме.

GPS данните относно местонахождение обикновено не идентифицират отделния потребител. Можем, също така, да споделяме тази съвкупност от информация с други дружества в рамките на групата от дружества на Сдружение Вело-Русе или с други трети лица. Тази информация включва:

 • общия брой посещения в нашите интернет сайтове и мобилни приложения
 • броя на посетилите всяка страница на нашите интернет сайтове и мобилни приложения
 • имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на нашите посетители.

Как защитаваме вашите лични данни

Сдружение Вело-Русе взима подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, в съответствие с приложимия Закони за защита на личните данни. Когато Сдружение Вело-Русе ползва доставчик на услуга –трето лице, този доставчик ще бъде подбран внимателно и от него ще се изисква да използва подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни. Ние използваме набор от технологии за сигурност и процедури, които ни помагат да защитаваме Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. За съжаление, предаването на информация по интернет или през мобилната мрежа не е напълно сигурно. Макар да полагаме максимални усилия за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността им, когато ги предоставяте та нашия интернет сайт или мобилно приложение: всяко подаване е на ваш собствен риск. Въпреки че не можем да гарантираме, че няма да се случи загуба, злоупотреба с или промяна на данни, веднъж получили вашата информация, ние ще приложим подходящи технически мерки за сигурност за предотвратяване на такива негативни явления.

Споделяне на лични данни с трети лица

Можем да споделяме ваши лични данни с наши съдружници, доставчици и представители в обичайния ход на деловата дейност за доставяне на дейностите, за които сте се съгласили. Освен ако друго не е изрично упоменато в интернет сайта или мобилното приложение, ние няма да продаваме или отдаваме под наем Вашите лични данни на трети лица, освен в случаите когато Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трето лице във връзка с продажбата или прехвърлянето на правата върху този интернет сайт или част от него заедно с прилежащите лични данни. Понякога използваме подбрани трети лица за предоставяне на помощни услуги във връзка с нашите интернет сайтове, мобилни приложения или в обичайния ход на търговската дейност. Тези лица могат, от време на време, да имат достъп до Ваша информация, което да им позволи да ни предоставят тези услуги. Ние изискваме от всички дружества, предоставящи такива помощни услуги, да отговарят на същите стандарти за защита на личните данните, както нашите собствени. На тях е забранено да ползват информацията за техни собствени цели. Ние не позволяваме на доставчици на услуги да ползват вашите лични данни за техни собствени маркетингови дейности.

Кога можем да разкриваме ваши лични данни на други

Сдружение Вело-Русе си запазва правото да разкрива лична информация за вас, включително вашия електронен адрес, когато това се изисква от държавни институции, на страни в съответни съдебни производства, когато им е разрешено от съответния съд илипо друг начин и до степен както се изисква или изрично ес определя от приложимия закон. В определени специфични случаи, когато е позволено от местното законодателство, ние можем да разкрием вашите лични данни:

 • когато имаме причина да вярваме, че разкриването на тази информация е необходимо за идентифициране, осъществяване на контакт или завеждане на съдебно дело срещу някого, който може да ви причини нараняване или по друг начин уврежда или се намесва в права, имущество или операции на Сдружение Вело-Русе, други ползватели на този интернет сайт или мобилно приложение или който и да е друг, който би могъл да бъде увреден от такива действия;
 • когато вярваме, че законът го изисква, или в отговор на всяко искане от правоприлагащи органи във връзка с наказателно разследване или граждански или административни власти във връзка с висящо гражданско дело или административно разследване;
 • във връзка със съществена корпоративна сделка, като продажбата на продуктова линия или подразделение, сливане, консолидация, продажба на активи или в малко вероятния случай на несъстоятелност.

Събираните лични данни могат да бъдат прехвърлени на, съхранявани или обработвани във Вашата държава по местоживеене или в някоя друга страна, в която Сдружение Вело-Русе (включително свързани с него лица), подизпълнители или представители поддържат бази, включително в Съединените щати и държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Това означава, че вашата информация може да бъде обработвана в държави с по-ниски стандарти на защита на данните, отколкото във вашата държава по местоживеене.

Ползвайки нашите интернет сайтове и мобилни приложения вие давате съгласие за всякакъв трансфер, обработка или съхраняване на информация извън вашата държава по местоживеене и извън Европейския съюз. Ние гарантираме, че ако информация бъде прехвърлена извън държавата ви по местоживеене, тя все пак ще бъде третирана в съответствие с тази Политика за неприкосновеност на личните данни.

Използване на IP адреси

IP адресът е набор от числа, които автоматично се задават на вашия компютър винаги, когато се свържете с вашия доставчик на Интернет услуга или през вашата LAN / WAN мрежа. Сървърите на мрежата автоматично идентифицират вашия компютър по IP адреса, зададен му по време на вашата онлайн сесия.

Сдружение Вело-Русе или трети лица, действащи от наше име, могат да събират IP адреси за целите на системното администриране и за проверка на ползването на нашите интернет адреси. Ние можем, също така, да ползваме IP адреси за идентифициране на потребители на нашите сайтове, когато усещаме, че е необходимо да наложим съответствие с условията за ползване на сайтовете или да предпазим нашата услуга, интернет сайтове или други потребители.

“Бисквитки”

Нашите интернет сайтове и мобилни приложения могат да използват технологията наречена „бисквитки”. “Бисквитката” е малък текстови файл, който се поставят на вашия твърд диск от сървър. “Бисквитките” позволяват на нашите сайтове и мобилни приложения да реагират на вас като на потребител.

Интернет сайтът или мобилното приложение могат да нагодят своите операции специално за вашите потребности, харесвания и нехаресвания, като събират и запомнят информация относно вашите предпочитания. Например, нашият сървър може да зададе „бисквитка”, която ви предпазва от необходимостта да въвеждате парола повече от един път по време на посещение в даден интернет сайт.

Ваш е изборът дали да приемате „бисквитките” или не. Повечето браузъри в мрежата автоматично приемат „бисквитки” или получават предупреждение преди „бисквитката” да бъде запаметена, ако предпочетете това. Моля, направете справка в инструкциите за вашия Интернет браузър или помощен екран, за да научите повече за тази функция и да посочите вашите предпочитания относно „бисквитките”.

Ако решите да откажете „бисквитките”, може и да не успеете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на нашите интернет сайтове или някои други сайтове, които посещавате. За допълнителна информация по отношение използването на „бисквитки”, разгледайте нашата глобална Политика по бисквитките.

Информация от външни източници

Където е позволено от местно законодателство, можем, също така, да събираме законно придобита информация от трети лица, за да добавяме към нашите съществуващи потребителски бази данни. Част от тази информация може да бъдат лични данни. Правим това, за по-добро насочване към предлагането на информация и промоционални кампании към които смятаме, че ще проявите интерес. Тези лични данни ще се събират и използват от нас само в съответствие с условията, при които са били предоставени първоначално от конкретното лице или според разрешеното от местното законодателство.

Достъп

Ние ще запазваме информацията ви само за периода, необходим да се изпълнят целите описани в тази политика за защита на личните данни, освен ако се изисква по-дълъг срок или се позволява по закон. Можете да се свържете с нас писмено, на посочената информация за контакт най-долу, с искане да се актуализира, коригира или премахнат ваши лични данни, които сте ни предоставили. Местното ви законодателство може, също така, да ви дава право на достъп до информацията, която сте ни предоставили. В някои държави може да се наложи да платите такса за посрещане на разходите ни за предоставянето на тази информация.

Връзки към други интернет сайтове

Нашите интернет сайтове и мобилни приложения могат, от време на време, да предоставят връзки към или да препращат към сайтове на трети лица. Тази Политика за защита на личните данни е неприложима за такива сайтове. Ако изберете да влезете в такъв сайт чрез линк, вие се съгласявате, че не носим отговорност за тези интернет сайтове и не разглеждаме и не одобряваме и няма да бъдем отговорни, пряко или косвено, за:

 • това, как тези интернет сайтове третират вашите лични данни;
 • съдържанието на тези сайтове;
 • ползата, която други имат от тези интернет сайтове.

Моля, проверявайте декларациите и политиката за защита на личните данни, публикувани на всеки интернет сайт или мобилно приложение, в които влизате, преди да въведете някакви лични данни.

Използване на наши интернет сайтове и мобилни приложения от деца

Ако не е заявено изрично нещо друго, интернет сайтовете и мобилните приложения, в които се появява тази Политика за защита на личните данни, не са създадени или предназначени за достъп от деца на възраст под 18 години. Не събираме съзнателно лични данни от посетители в тази възрастова група през тези интернет сайтове или мобилни приложения. На такива сайтове или мобилни приложения, които са предназначени за ползване от деца под 18-годишна възраст ние събираме лични данни само с изричното съгласие на родител или настойник.

Промени

От време на време можем да актуализираме тази Политика за защита на личните данни. Ако промените, които правим, са съществени, можем да публикуваме съобщение относно промените в нашите интернет сайтове или мобилни приложения. Поощряваме ви периодично да преглеждате тази Политика за защита на личните данни, за бъдете постоянно информирани за това, как ние помагаме за защитата на личните данни, които събираме. Ако продължите да посещавате и ползвате наши интернет сайтове и мобилни приложения, това представлява вашето одобрение на Политиката за защита на лични данни и свързаните актуализации. Последващи промени в тази Политика за защита на личните данни няма да бъдат в сила спрямо данни, които са събрани преди да бъде направена промяната.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 2021-11-06 15:20:06.

Заявка за изтриване на лична информация

Моля, свържете се с нас, чрез страницата "контакти".

Свържете се с нас

Препратки към , „ние”, „нас” и „наш” са препратки към Сдружение Вело-Русе и неговите филиали. Ако се свържете с нас, моля отбележете името на интернет сайтовете, които сте посетили, а също така, как може ние да се свържем с вас.

За свързване с Сдружение Вело-Русе, обадете се на: 0887 761 346.

Информация за контакт за други Сдружение Вело-Русе локации може да бъде намерена тук.