За проекта

Съвместно развитие на велосипедните маршрути в русенска област

Финансиращ орган: ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009–2014 г.

Кратко описание: Нуждата от безопасен вело транспорт и вело маршрути за туризъм, е факт. Броят на хората, придвижващи се с колело, е несъразмерно голям спрямо наличните условия, вело алеи и маркирани вело маршрути. През областта минава международния вело коридор Evrovelo 6. Местните власти не разполагат с потенциал да реагират самостоятелно на тези предизвикателствата. Проектът ще създаде и разпространи сред граждани и местни власти единна база данни от разработени извънградски маршрути, които освен транспортна линия между Русе и околностите, да бъдат и предпоставка за развитието на вело туризма. Вело-Русе ще има възможността да създаде работни групи по общини и с представители на местните власти. Това ще позволи по-голяма разпознаваемост на сдружението като партньор и ще улесни бъдещи контакти по въпросите на вело траспорта и туризма в региона. Основен продукт ще е база данни и карта на вело маршрутите. Ще се работи активно с местните и регионални власти, за да залегнат новите вело маршрути в техните стратегии. Ще се работи и с граждани, които ще обогатят познанията си за туризма. Всички местни власти, велосипедисти живеещи или преминаващи като туристи през Област Русе.

Продължителност: 30.06.2015-31.03.2016